آرشیو : گزارشگر

پک تلفظ انگلیسی v3 توسط predator002 برای PES 2020

پک تلفظ انگلیسی v3 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v3 توسط predator002 برای PES 2020         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 2458 تلفظ اورجینال 6476 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v10 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v10 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v10 توسط predator002 برای PES 2019         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 2456 تلفظ اورجینال 6151 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v2 توسط predator002 برای PES 2020

پک تلفظ انگلیسی v2 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v2 توسط predator002 برای PES 2020         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 2456 تلفظ اورجینال 6151 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v1 توسط predator002 برای PES 2020

پک تلفظ انگلیسی v1 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v1 توسط predator002 برای PES 2020         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 2456 تلفظ اورجینال 5674 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
مود English Stadium Announcer V2 توسط predator002 برای PES 2020

مود English Stadium Announcer V2 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:مود English Stadium Announcer V2 توسط predator002 برای PES 2020       ویژگی ها: بازیکنان : اورجینال : 1219 + 396 اضافه شده ...

ادامه مطلب
مود English Stadium Announcer V1 توسط predator002 برای PES 2020

مود English Stadium Announcer V1 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:مود English Stadium Announcer V1 توسط predator002 برای PES 2020       ویژگی ها: بازیکنان : اورجینال : 1219 + 396 اضافه شده ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v9 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v9 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v9 توسط predator002 برای PES 2019         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 1960 تلفظ اورجینال 5303 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v8 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v8 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v8 توسط predator002 برای PES 2019         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 1960 تلفظ اورجینال 5266 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب