آرشیو : گزارشگر

پک تلفظ انگلیسی v1 توسط predator002 برای PES 2020

پک تلفظ انگلیسی v1 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v1 توسط predator002 برای PES 2020         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 2456 تلفظ اورجینال 5674 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
مود English Stadium Announcer V2 توسط predator002 برای PES 2020

مود English Stadium Announcer V2 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:مود English Stadium Announcer V2 توسط predator002 برای PES 2020       ویژگی ها: بازیکنان : اورجینال : 1219 + 396 اضافه شده ...

ادامه مطلب
مود English Stadium Announcer V1 توسط predator002 برای PES 2020

مود English Stadium Announcer V1 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:مود English Stadium Announcer V1 توسط predator002 برای PES 2020       ویژگی ها: بازیکنان : اورجینال : 1219 + 396 اضافه شده ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v9 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v9 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v9 توسط predator002 برای PES 2019         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 1960 تلفظ اورجینال 5303 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v8 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v8 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v8 توسط predator002 برای PES 2019         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 1960 تلفظ اورجینال 5266 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
گزارشگر انگلیسی Alternative v1 توسط predator002 برای PES 2019

گزارشگر انگلیسی Alternative v1 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:گزارشگر انگلیسی Alternative v1 توسط predator002 برای PES 2019         ویژگی ها: تمامی صداهای PES 2015 + صداهای جدید 10470 نلفظ ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v7 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v7 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v7 توسط predator002 برای PES 2019         تلفظ نام بازیکنان(لیست): 1960 تلفظ اورجینال 4930 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب
پک تلفظ انگلیسی v6 توسط predator002 برای PES 2019

پک تلفظ انگلیسی v6 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تلفظ انگلیسی v6 توسط predator002 برای PES 2019         تلفظ نام بازیکنان: 1960 تلفظ اورجینال 4602 تلفظ جدید در مجموع ...

ادامه مطلب