آرشیو : صدای تماشاگر

پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2020

پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2020       ویژگی ها: 4 تیم با 10 نوع تشویق 148 تیم با 8 ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2020

پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2020

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v1 توسط predator002 برای PES 2020     ویژگی ها: 1 تیم با 10 نوع تشویق 152 تیم با 8 نوع ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v7 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v7 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v7 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 153 تیم با 8 نوع تشویق 103 نیم با 6 نوع تشویق ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v6 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 151 تیم با 8 نوع تشویق 99 نیم با 6 نوع ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v5 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 143 تیم با 8 نوع تشویق 92 نیم با 6 نوع ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v4 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 125 تیم با 8 نوع تشویق 108 نیم با 6 نوع ...

ادامه مطلب
پک تشویق تماشاچیان v3 توسط predator002 برای PES 2019

پک تشویق تماشاچیان v3 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک تشویق تماشاچیان v3 توسط predator002 برای PES 2019     ویژگی ها: 125 تیم با 8 نوع تشویق 108 نیم با 6 نوع ...

ادامه مطلب
پک سرود ملی v1 توسط predator002 برای PES 2019

پک سرود ملی v1 توسط predator002 برای PES 2019

نام فایل:پک سرود ملی v1 توسط predator002 برای PES 2019       ویژگی ها: دارای سرود 219 تیم ملی طراحی شده برای PES2019 ، ممکن ...

ادامه مطلب